Předkupní právo na nemovitost se změní od 1.7.2020

Už po několikáté v posledních letech dochází ke změně právní úpravy předkupního práva k nemovitosti. V roce 2014 totiž s příchodem nového občanského zákoníku bylo předkupního právo zrušeno. No a v roce 2018 bylo novelou znovu zavedeno. A máme tu tedy již třetí změnu, která od 1.7.2020 předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu opět, až na výjimky, ruší.

Předkupní právo v současnosti

Stále do účinnosti zákona je v platnosti úprava, která ukládala povinnost majitelům při záměru prodeje nabídnout spoluvlastnický podíl přednostně spoluvlastníkům, což v mnoha případech působilo absurdně. Někdy tak lidé museli oslovit desítky spoluvlastníků s nabídkou předkupního práva. Kromě extrémní administrativní zátěže docházelo také k tomu, že o podíl reálně projevilo zájem více spoluvlastníků. Kapitolou samo o sobě jsou například parkovací stání v bytových domech, kdy se to stávalo zcela běžně. Pokud by však spoluvlastník nabídku k využití předkupního práva neučinil, měli spoluvlastníci možnost domáhat se zneplatnění převodu soudní cestou.

Jak se změní předkupní právo k 1.7.2020 a jaké jsou výjimky?

Novelou se zákonodárci vrátili k původní formulaci ustanovení §§ 1124 a 1125 občanského zákoníku z roku 2014. Tímto se tedy zákonné předkupní právo ke spoluvlastnickému podílu na nemovité věci od 1.7.2020 je až na následující výjimky zrušeno:

  • spoluvlastnictví (jakékoliv, nejen nemovité, věci) bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to pouze po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví (§ 1124 občanského zákoníku ve znění novely), nebo
  • spoluvlastnictví k zemědělskému závodu bylo založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to bez omezení doby trvání a dopadající i na dědický podíl (§ 1125 občanského zákoníku ve znění novely).

Zjednodušeně řečeno, uskutečnit nabídku předkupního práva spoluvlastníkům je například v případě nabytí z dědictví. Nicméně, pokud počkáte 6 měsíců, tak následný převod můžete i v tomto případě uskutečnit bez povinnosti nabídky předkupního práva.

Chci však také upozornit, že je nutné neopomíjet přechodné ustanovení novely. To stanoví, že byla-li kupní nebo jiná převodní smlouva na převod nemovité věci uzavřena přede dnem 1.7.2020, trvá zákonné předkupní právo ostatních spoluvlastníku i po uvedeném datu (článek II. bod 4. novely). Pro kupní smlouvy uzavřené po 1.7.2020 tak nebude existovat povinnost nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům (s výjimkami popsanými výše).

Chci konzultovat prodej své nemovitosti:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.